Werkwijze

Werkwijze


Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, … . Dit kan telefonisch bij Caroline Van den Berghe op 0496/62 91 66 of via het contactformulier.1. Het eerste contact


Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. Wij luisteren naar uw verhaal en de hulpvraag. We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Verdere schoolse, medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd.2. Diagnostische onderzoek

Vervolgens vindt een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen van de aard en de ernst van de problematiek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Op basis van de testresultaten en onze observaties wordt besloten of er werkelijk een probleem is en of therapie al dan niet nodig is.3. Adviesgesprek


Eens alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt, bespreken we onze bevindingen en formuleren we ons advies. Indien logopedie is aangewezen, worden er samen met de patiënt, ouders en/of school doelen bepaald. We nemen ruim de tijd zodat u al uw vragen en bezorgdheden kunt te bespreken.


We overlopen tevens de terugbetalingsmogelijkheden van de mutualiteit en leggen de verdere procedure om tot terugbetaling te komen aan u uit. Indien u recht heeft op terugbetaling van de mutualiteit, maken wij hiervoor een dossier op.


Logopedie is maatwerk en de ervaring leert dat een probleem soms een multidisciplinaire aanpak vereist. Bij een vermoeden van een multidisciplinaire problematiek kunnen we verder onderzoek adviseren of doorverwijzen naar een andere externe dienst.4. Behandeling


Dankzij het uitgebreide onderzoek en de grondige analyse zijn we in staat een duidelijk onderzoeksverslag met een handelingsplan op maat op te stellen. Zo kunnen we de achterstand en/of moeilijkheden zo effectief en efficiënt mogelijk verhelpen. We evalueren de behandeling geregeld en sturen bij waar nodig. Een nauwe samenwerking en regelmatig overleg met de betrokken partijen (leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouders, partners, artsen, kinesisten, …) is dus noodzakelijk. Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de patiënt of diens ouder(s)/verzorger(s).


Wij werken uitsluitend op afspraak. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend moment. Een logopediesessie duurt 30 minuten of 60 minuten. De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt.


De therapie wordt hoofdzakelijk gegeven in de praktijkruimtes te Maldegem. Op aanvraag is thuisbehandeling en/of behandeling op school mogelijk. Indien therapie op school gewenst is, gebeurt dit in samenspraak met de schooldirectie en de (zorg)leerkracht. Bij iedere aanvraag wordt naar de meest geschikte oplossing gezocht.